PROGRAMA ELECTORAL GAVÀ 20019-2023

PER A UNA GAVÀ AVANÇADA SOCIALMENT, AMBIENTAL I DEMOCRÀTICA

Govern participatiu, política fiscal, finances

Impuls a la transparència del govern i al debat polític: més informació plural i més debat.

Treballar amb altres administracions per tal d’avançar cap a una finestreta única real.

Mantenir el sistema participatiu per a les petites inversions als barris. Incloure un procés participatiu més ampli per decidir les grans inversions.

Procés participatiu específic sobre el model territorial i urbanístic: repensar la ciutat.

Recuperar els Consells municipals participatius: del medi ambient, de la dona, de l’agricultura; i crear-ne de nous: Econòmic i social, de Salut, d la gent gran, de la infància i la joventut, etc.

Millorar la informació a través del portal web i les xarxes socials, complementant apartats deficitaris
com els d’informació ambiental, econòmica, urbanística, etc.

Procés de participació infantil on detectar les necessitats de la ciutadania més jove

Incorporar criteris ambientals i socials molt més avançats en les ordenances fiscals i en la
contractació pública.

Adoptar un Codi ètic de conducta del càrrec públic, i proposar-lo a tots els partits.

Limitació dels salaris dels representants polítics a un màxim de 3 vegades el SMI.

Reduir els càrrecs de confiança a un màxim d’un per àrea, i establir una escala salarial que també
tingui el màxim de 3 vegades el SMI.

Bonificar fiscalment les activitats econòmiques d’elevat interès social, cultural, ambiental, amb
reduccions de fins al 90% de l’IBI.

Fer pagar IBI als edificis de qualsevol confessió religiosa que actualment no estan tributant de forma irregular.

Bonificar amb fins al 25% els impostos i taxes a comerços i empreses que compleixin uns estàndards superiors en accions ambientals o integració de persones amb discapacitats i/o risc d’exclusió social.

Gravar els vehicles més contaminants, amb recàrrecs de fins al 25% a l’impost de vehicles de tracció mecànica.

Bonificar amb el 100% del IVTM per als vehicles ecològics nous durant 3 anys i eximir-los del pagament de la zona blava.

Creació d’una oficina de Transició Ecològica, amb competències sobre: energia, transports,
economia social, sobirania alimentària, bens comuns, planificació territorial, etc.

Fomentar el programari lliure. A l’Administració local, traspassar gradualment tot el programari que
sigui possible a versions lliures i gratuïtes, amb l’estalvi econòmic corresponent.

Economia productiva, social i cooperativa. Treball

Impulsar el Centre de Suport a l’Empresa com a pol d’atracció d’empreses d’economia verda.

Formar el personal del CSE per a incorporar la perspectiva feminista a les accions de dinamització
econòmica.

Municipalització i recuperació de bens i serveis públics bàsics, sigui perquè van ser privatitzats o bé
perquè poden ser gestionats de manera pública (directa o a través d’una cooperativa) per a
contribuir a la justícia social.
• Recuperació del servei domiciliari d’aigua potable, en la línia del Pacte Social de l’Aigua, i actuant a nivell metropolità per a desmuntar l’empresa mixta públic‐privada amb la multinacional AGBAR. Es crearà una empresa pública, de gestió directa i amb tarifes socials.
• S’estudiarà la creació d’una empresa de distribució elèctrica municipal, així com una
comercialitzadora.
• S’estudiarà la creació d’un servei públic de telecomunicacions, a preus populars, per a assegurar
l’accés universal als serveis de telefonia i internet.
• A les escoles públiques, es crearà un servei públic municipal de menjador escolar, amb tarifes
socials, garantint que cap infant queda exclòs.

Dinamitzar el comerç local oferint locals municipals (baixos) a un preu favorable (90% més baix que
el preu de mercat durant 3 anys). Estudiar la possibilitat de subvencionar

Impuls al Mercat Social Local, amb iniciatives d¡intercanvi (Mercats d’intercanvi i de segona mà,
conjuntament amb les associacions locals), d’intercanvi i coordinació entre projectes d’economia social i solidària, foment de cooperatives de segon nivell.

Suport a iniciatives de banca ètica i estudiar fórmules de treballar-hi des de l’Ajuntament.

Priorització d’accions socials en la contractació pública de préstecs amb entitats bancàries

Apostar per l’edifici de l’antiga Unió de Cooperadors com a Oficina de suport a l’economia social i
cooperativa

Pla de protecció al petit comerç local. Bonificació de fins al 75% en la llicència d’obertura
d’establiments d’elevat interès ambiental o social. Servei públic de suport a la gestió legal i
comptable del petit comerç. Creació del portal on‐line del petit comerç de Gavà, amb presència de
tots els comerços, sistema de vendes on‐line i campanyes de promoció.

Apostar pels operadors públics tant en la distribució elèctrica com en la generació. Això implica el
pas del consum dels ajuntaments als operadors públics (Barcelona Energia, en aquests moments),
així com la informació a la ciutadania sobre els avantatges d’aquesta opció.

Creació d’una oficina d’atenció i assessorament jurídic a persones treballadores (especialment
joves) amb problemes laborals.

Estudiar la creació d’operadores i distribuïdores públiques municipals o mancomunades de
telefonia, de comercialització d’electricitat, de serveis fúnebres, etc.

Aposta decidida per l’activitat agrícola amb pressupost per al suport en manteniment
d’infraestructures, amb promoció del mercat de pagès, i difusió model valor de l’horta de Gavà, a
través de la promoció en els punts de venda (fruiteries i supermercats, etc).

Promoure eines cooperatives de suport a l’agricultura mitjançant un major assessorament tècnic,
l’ús de recursos i maquinària compartida, el suport a mesures de recuperació de la fertilitat del sòl i
d’increment de l’absorció de carboni, reducció de l’erosió, etc.

Creació d’un espai d’horts socials als terrenys de l’antic Viver Barri, al Pla de Ponent, autogestionats
pels propis usuaris.

Construir una caldera de biomassa per a escalfar la piscina de la zona esportiva de Diagonal

Impuls a la promoció del Parc Arqueològic Mines de Gavà, coordinadament amb la Diputació, però
també fent accions divulgatives pròpies.

Donar suport a les iniciatives de cooperativisme de productors i de consumidors, estudiar la creació
d’una cooperativa agrària municipal, promoguda per l’administració però gestionada per les pròpies
persones treballadores.

Línia d’ajuts per a instal∙lacions agrícoles (casetes d’eines, maquinària, etc.)

Recolzament actiu al Parc agrari, amb més implicació al Consorci

Impuls, juntament amb el Parc Agrari, a un banc de terres públic que faci d’intermediador entre
propietaris de terrenys desocupats i persones que es vulguin incorporar a l’activitat.

Adhesió de Gavà a la Carta per a una sobirania alimentària des dels nostres municipis

Tancar l’experiència del Gavà Talent Factory, enfocat a l’economia competitiva i la promoció de la
idea del “triomfador”, i se substituirà per un Programa de promoció de l’economia social i
cooperativa, tant a nivell de centres educatius com de cara a la població en general

Promoure i fer efectiu que, els tècnics d’integració laboral facin un seguiment personalitzat dels
joves i persones que es trobin a l’atur, a fi d’aconseguir una major eficiència en la cerca d’un lloc de
treball.

Territori i urbanisme

Moratòria nous plans urbanístics: Pla de Ponent, Llevant-Mar, els Joncs.

Acord de requalificació d’aquests espais urbanitzables per a la seva protecció, a iniciativa del propi
Ajuntament o dins del procés del nou PDU metropolità, d’acord amb el procés participatiu sobre el
model territorial.

Reversió del PDU de sectors d’activitat econòmica al Delta del Llobregat, eliminant les zones
urbanitzables al Camí Ral (B210) a través del nou PDU metropolità.

Desclassificació dels terrenys de La Sentiu 2, i incorporació al Parc del Garraf

Aturar temporalment l’acord amb ROCA per a la requalificació, fins enllestir el procés participatiu
sobre model urbanístic, i incloure una solució definitiva al barri de la Barceloneta, que passi per
oferir a tots els veïns i veïnes un habitatge digne.

Impulsar la inclusió dels espais naturals i agrícoles que no ho estan, a la Xarxa Natura 2000

Pla Especial del sector forestal de Gavà no inclòs en figures de protecció ambiental

Solució definitiva a la contaminació a la riera dels Canyars identificant i sancionant, si cal, el
responsable de l’abocament continu d’aigües fecals de la Riera de les Parets que hi està connectada.

Aplicar de forma estricta la disciplina urbanística a les zones rurals, especialment a la zona agrícola,
evitant activitats impròpies d’un espai productiu.

Manteniment de les actuacions de conservació de la platja, sense incrementar els llocs
d’aparcament. Reclamar mesures per minimitzar els impactes del Port de Barcelona sobre la
regressió de la costa.

Fer un estudi per a programar la separació de les xarxes de recollida d’aigües pluvials del
clavegueram en una dècada com a màxim.

Pressionar fins aconseguir una reforma integral de la sortida a mar de la llacuna de la Murtra

Medi natural, fauna i flora

Aprovar el Pla Especial i catàleg del patrimoni natural.

Posar en marxa un Pla local d’acció per la Biodiversitat

Increment del finançament municipal al Consorci del Delta del Llobregat en 50.000€ anuals.

Impulsar davant la Diputació i la Generalitat la declaració del Delta del Llobregat com a Parc Natural incloent totes les àrees de protecció natural, agrícola, i els connectors ecològics més rellevants (riera des Canyars, estany de la Murtra, pinedes litorals, etc.).

Estudi de la renaturalització progressiva de la riera dels Canyars

Més implicació municipal en el Parc del Garraf: impuls a la seva declaració oficial com a Parc
Natural, millora de senyalització, manteniment de camins i corriols, vigilància i denúncia
d’infraccions.

Acordar amb l’AMB i l’ACA la neteja regular de les corredores, així com l’eliminació d’espècies
al∙lòctones i controlar abocaments il∙legals.

Creació de basses tant a la zona delta com al Garraf com a hàbitats d’amfibis.

Tramitar l’eliminació de tots els terrenys públics de les Àrees Privades de Caça.

Petició de declarar les zones rurals de Gavà com Reserva de fauna salvatge, i treballar per recuperar la prohibició efectiva de caçar al Delta del Llobregat.

Programa d’esterilització i cura de colònies de gats assilvestrades

Suport a la creació d’un santuari per a animals o associació protectora d’animals domèstics.

Programa forestal per recuperar l’arbrat perdut a la zona de Gavà-Mar i altres actuacions
urbanístiques, i pel manteniment i millora de l’arbrat urbà.

Gestió directa davant la Generalitat i l’Estat per reclamar la protecció efectiva de l’espai de Natura 2000 de Costes de Garraf, impulsant la creació d’un consorci de gestió.

Acabar amb la caça irregular al Delta del Llobregat.

Estudiar les captacions d’aigua irregulars a Gavà per tal de denunciar-les, i revisió de les concessions que puguin estar cometent abusos.

Prohibir mitjançant ordenança l’ús d’animals en qualsevol mena d’espectacle públic, desfilada o
similar.

Evitar l’ús de mètodes de control d’animals a la ciutat que comportin la mort de l’animal, sempre
que sigui possible i existeixin alternatives. És el cas, per exemple, dels coloms o els senglars.

Formar la Policia Local per a fer complir la Llei de Protecció dels Animals

Pressupostar durant la legislatura municipal la dotació econòmica per a la creació d’una segona
unitat d’ADF a Gavà.

Serveis públics de qualitat

Creació d’un servei públic bàsic de dentista a la ciutat, depenent de l’ajuntament o bé si s’acorda
amb el Departament de Salut.

Educació: suport potent a l’escola pública. Campanyes d’informació, recolzament a les AMPA,
mantenir la línia d’inversions als centres.

Ampliar l’oferta d’activitats educatives ambientals complementàries als centres de primària i
secundària

Impuls al programa d’Escoles Verdes a Gavà

Sanitat: gestionar amb la Generalitat la millora dels serveis d’urgències als CAP i al consultori de
Gavà-Mar, seguir impulsant l’ampliació de l’Hospital de Viladecans.

Serveis socials: augment de la dotació de recursos humans i econòmics, suport en tramitació d’ajuts per la dependència, de les mesures contra la pobresa energètica, de la renda garantida de
ciutadania, etc. amb control estricte de les ajudes concedides.

El Bruguers: remodelació creant més apartats d’opinió de la ciutadania i les entitats, reduir la
presència de l’Alcalde/Alcaldessa. Aprovació d’un Codi ètic i dotar el Síndic de Greuges local de
capacitat per determinar el compliment del codi ètic i garantir la pluralitat informativa als mitjans
de comunicació locals. Estudiar una mida de lletra i intensitat de tinta que sigui còmode de llegir per la gent gran.

Impuls decidit a la recollida selectiva de residus. Es farà un pla pilot d’implantació del programa
Residu Mínim. S’estudiarà un sistema d’inspecció, que inclogui fer un avís previ per a persones que
no reciclin adequadament i que acabi en sanció econòmica en cas de reincidència.

Programa de desplegament d’energies renovables a les instal·lacions municipals. (inversió
pluriennal).

Impuls local a la minimització de residus, a través del foment de les compres a granel, la reutilització d’envasos, i l’ús de bosses de tela o paper.

Pla de menjadors escolars ecològics, locals i de temporada a totes les escoles, prioritzant
l’alimentació vegetal i saludable. Garantir les opcions de menú escolar vegetarià o vegà per a totes
les famílies que ho demanin.

Establir una calendari de tractaments sanitaris contra plagues a la ciutat (paneroles, rates,
mosquits), usant productes el més innocus possibles per les persones. Estudiar sistemes preventius
per mirar de reduir les aplicacions dels productes químics.

Oferir el sistema de teleassistència per a totes les persones grans que ho necessitin, també les que
estan acompanyades.

Garantir que el vehicle d’assistència per a persones grans o dependents està sempre operatiu.

Millorar la coordinació i comunicació amb la Junta de Personal de l’Ajuntament, amb més reunions i
compromisos de solució a les seves reivindicacions.

Manteniment de PRESEC com a empresa púbica de manteniment de la ciutat, respectant i millorant
el conveni laboral i garantint la transparència en la contractació.

Reconvertir part l’espai de Gavà TV, com espai formatiu d’aprenentatge als joves en competències
d’audiovisuals i comunicació, especialment pels alumnes de 4rt d’ESO, Batxillerat i Formació
Professional, amb dotació pressupostària suficient, així com formadors especialitzats.

Habitatge

Pla d’habitatge a través de múltiples accions (construcció, adquisició a la SAREB, rehabilitació per a
crear un parc públic de lloguer), en coordinació amb la Generalitat. Maximitzar els pisos de
protecció oficial de lloguer públic al sector Roca.

Sancions als bancs que no posin l’habitatge en lloguer

Unitat de suport jurídico-administratiu als afectats per les hipoteques,

Impulsar la creació de cooperatives d’habitatge i sistemes de cohabitatge amb suport tècnic de
l’Ajuntament.

Usar les eines legals per a limitar els preus dels lloguers a tot el municipi. A la major part del
municipi els preus mitjans no han de passar de 500€ mensuals, amb opcions de 300€.

Crear una oficina municipal d’habitatge de la capacitat de negociar assegurances de garantia de
pagament per a propietaris que vulguin posar el seu pis en lloguer, a preus interessant per als
propietaris.

Introduir requisits de bioconstrucció i ecoeficiència a tots els projectes d’edificis nous o
rehabilitacions, a través de les ordenances d’edificació que redueixin, al menys, un 50% de les
emissions de carboni d’aquestes construccions.

Ajuts per a l’eliminació de les barreres arquitectòniques, prioritzant els edificis d’habitatges, i
incloent la instal∙lació d’ascensors en aquells edificis que encara no en disposen.

Mobilitat sostenible

Realitzar un nou Pla de Mobilitat que contempli totes les mesures a adoptar en un termini de 5
anys.

Nova línia de GavaBus (Ga2), que doni un servei més ràpid i eficient a tots els barris, retallant el
recorregut de la Ga1 per tal que sigui més ràpida i eficient.

Suport al projecte de reforma integral a la C-245, amb carril-bus i carril-bici de Castelldefels a
Cornellà.

Xarxa de carrils bici de connexió amb les ciutats veïnes, i aparcaments bici segurs (en forma d’U
invertida) distribuïts a tots els barris i punts d’afluència ciutadana.

Negociar la instal·lació de passos de vianants a la C-245 (pont del Tanatori) i a la BV2041 (barri de
Bruguers) amb les administracions competents.

Reclamar l’allargament de l’horari de servei de RENFE i l’increment de freqüència amb una
millora d’infraestructures (desdoblament de línia ferroviària de Castelldefels a Sants).

Extensió de la xarxa de Bicibox a tots els barris de la ciutat. Creació de, com a mínim, un total de
8 punts d’E-BiciBox (bici elèctrica). Creació d’aparcaments de bicis a l’interior dels parkings
municipals.

Construcció d’aparcaments per a bicicletes segurs a tots els barris i equipaments de la ciutat.

Oposició frontal a qualsevol nova expansió de l’aeroport del Prat.

Manteniment i millora d’equipaments i a tots els barris

Garantir la gestió 100% pública de tots els equipaments esportius de la ciutat.

Millora de la qualitat urbana: revegetació de la ciutat (més arbres, més verd), més bancs i
papereres als barris

Reclamar a la Generalitat un nou Pla de Barris, que permeti regenerar els barris amb més
problemàtica urbana i social, en el cas de Gavà: Can Tries, Can Tintorer i manteniment de les
actuacions a Can Espinós.

Creació de pipicans/correcans als barris de Can Tries, Can Tintorer, Les Colomeres, Pl. Catalunya-
Can Pere Boi i Les Panes.

Crear espais verds als polígons industrials.

Programa de reformes als barris, per a crear espais de centralitat i dinamització comercial, que
incloguin l’ampliació de voreres als carrers, o la conversió en carrers de prioritat invertida. Començant per:
• Carrer Pere del Gran (Can Tintorer)
• Riera de les Parets (Centre-Les Panes)
• Carrer del General Moragues (Sector Oest)
• Carrer de Pi i Margall (Les Colomeres)
• Carrer de Bernat Metge (Can Ribes)

Continuar amb l’ampliació de voreres, especialment als carrers de Fortià Casanovas, Indústria,
Mas Sellarès, Àngela Roca i Concòrdia, polígon de Santa Teresa

Estudiar la construcció d’un alberg per la ciutat: a la zona mancomunada de Can Sellarès o a Can
Torelló.

Planificar i executar un dipòsit d’aigua pluvial per mandat municipal als punts més sensibles
d’inundació a Gavà-Mar, per a posteriorment aprofitar‐la per al rec.

Instal∙lar sistemes de passos de vianants elevats, per reduir la velocitat, a banda i banda del pont
de la riera de Canyars a l’Avinguda d’Europa, punt d’elevada sinistralitat.

Actuació integral al tram final de la riera dels Canyars, que inclogui: eliminació dels abocaments
d’aigües fecals, neteja de voluminosos a la llera, recuperació de la vegetació i la fauna autòctona,
eliminant les espècies al∙lòctones, senyalització i vigilància per a garantir la salubritat de la zona.

Ampliar la vorada del camí de la Pava, tot instal∙lant sistemes de reducció de la velocitat.

Mantenir la vigilància del compliment del pla de vols de l’aeroport del Prat, i mantenir vies
obertes de diàleg amb AENA i el Ministeri de Foment per a resoldre qualsevol incidència, tot
oposant‐se a l’operativitat amb pistes segregades.

Programa de substitució de les lluminàries actuals per fanals solars i/o amb llums LED

Traslladar l’estació de control de la qualitat de l’aire del Parc del Mil∙leni al polígon industrial La
Post, i demanar‐ne una altra al sector de Gavà‐Mar.

Restauració de la masia de Can Horta com a centre d’activitats ambientals.

Cultura, pacifisme, noviolència i solidaritat

Creació de l’Escola Municipal de les Arts, amb ensenyaments de música, pintura, ceràmica, etc.
amb preus segons la renda familiar disponible.

Manteniment dels actuals programes de Festival de Titelles, de cinema de Drets humans, etc.

Creació de la Comissió Municipal de les Festes majors, amb la participació de les entitats de la
ciutat.

Programació, juntament amb el sector de la restauració i hostaleria, de circuits de música en viu i
actuacions als bars i altres establiments de la ciutat.

Promoció de la pau a tots els nivells de la societat: escola, mitjans de comunicació, etc.

Increment del pressupost per a Cooperació al desenvolupament fins al 0’7%

Crear un programa educatiu per a la implementació de tècniques no-violentes de resolució de
conflictes

Ciutat integradora: Ciutat de tots i totes! antifeixista, integradora, de les dones, els infants i la gent gran.

Pla d’eliminació de simbologia feixista i del nomenclàtor de carrers

Programa de recuperació de la memòria històrica: Gavà a la República i la lluita antifranquista.

Manteniment i impuls al SIAD, amb capacitat d’intervenció legal en casos de violència, i actiu en
col·laboració de la Inspecció de Treball amb els casos de discriminació laboral i salarial de les dones i dels col·lectius LGBT.

Condicionar pisos d’acollida per a mares en situació de vulnerabilitat, ja sigui per precarietat com
per violència.

Creació d’una xarxa de cures i acompanyament per a persones grans, que combini l’acció dels
professionals implicats amb el suport de persones acompanyants voluntàries, per garantir que
ningú visqui la vellesa en soledat.

Oficina de Nova Ciutadania, amb recursos humans i tècnics per a donar suport a la integració de
les persones nouvingudes i denunciar qualsevol actitud xenòfoba al carrer o a les xarxes.

Creació del Festival de Cuines del Món, com a espai no competitiu d’expressió de la riquesa
cultural de les persones que viuen a la ciutat amb els seus múltiples orígens.

Programa de detecció i intervenció en casos de pobresa infantil.

Inversions i millora sorgides dels processos de participació infantil

Manteniment i millora del servei de menjador social per a famílies en risc d’exclusió.

Dinamització de serveis per a la gent gran: augment de la dotació per a cursos i serveis específics
lúdics i sociosanitaris.

Reservar el Casal de l’American Lake un dissabte al mes per al ball de la gent gran.

Ciutat acollidora, ciutat oberta. Col·laboració amb els diferents governs per a recolzar l’acollida a
persones refugiades de guerres, conflictes i crisis socioambientals greus.

Increment de les beques de llibres i menjador per a totes les famílies en dificultats econòmiques.

Esports

Recuperar la zona esportiva mancomunada amb l’Ajuntament de Viladecans a Can Sellarès.

Obrir les pistes esportives de les escoles i instituts públics a les tardes (3 hores diàries de
consergeria per escola)

Ampliar les instal·lacions esportives de Can Torelló, aprofitant els terrenys de l’antiga caserna,
amb una piscina descoberta, nou camp de futbol i un nou camp de beisbol/softbol.

Subvenció municipal per a l’equipació dels equips esportius amateurs de fins al 25% del cost.

Impulsar un programa de campus esportius d’estiu (Estadi La Bòbila i Zona Esportiva Can Torelló).

Construïm República, construïm sobirania des de baix

Promoció dels valors del republicanisme: impulsar debats sobre el model d’Estat, crear una
exposició sobre la II República a Gavà.

Memòria històrica: Reconèixer la lluita antifranquista del moviment obrer a Gavà, especialment
dels sindicats de ROCA amb un homenatge. Dedicar un carrer a Neus Català, recentment traspassada.

Suport a l’inici d’un procés constituent cap a la República, sigui quin sigui el model de relació amb
l’Estat Espanyol.

Defensa dels drets humans i llibertats civils: contra la llei mordassa, contra la criminalització de la
dissidència, per la llibertat de pensament, de reunió, de manifestació.

Defensa del dret a decidir del poble català, en tant que subjecte polític.

Posar en valor el referèndum del 1-O, i les mobilitzacions multitudinàries que el van precedir i
succeir, com a mostra d’aquesta voluntat de decidir el propi futur del poble català.

Reivindicació de l’alliberament dels presos polítics.

Treball per la defensa de les diferents sobiranies: Nacional, Econòmica, Energètica, Alimentària

www.000webhost.com